Skip to content

શીલશ ની તકલીફ છે

14.78K viewsચામડીના રોગો
0 Comments

Share with:


મને શરીરે તેમાં હાથ પગ પર ખંજવાળ આવે છે અને તે ભાગ લાલાશ પડતો થઇ જાય છે. પંદરેક દીવાડ થી તકલીફ છે. તે માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન તથા સારવાર જણાવશો.

admin Changed status to publish July 31, 2021

0 Answers

Back to top
error: